HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ตกลงร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลนครภูเก็ต

ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสวนสุนันทา

มีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.อัจฉรา โพธิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ประธานสาขาการบริหารการศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ พลอยดนัย ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กร ผศ.ดร.ดวงใจ พลอยดนัย หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสวนสุนัน ทา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันนี้เพื่อร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ จากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนกว่า 300 คนเป็นกว่า 1,000 คนในปัจจุบัน

นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนยังมีผลงานเป็นเกียรติประวัติในการจัดการศึกษาอีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2548 และในปีการศึกษา 2552 การตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบตาม โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ

รูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตในการแสวงหาความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าผลจากความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ได้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนักเรียนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตาม ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ต่อไป

ทางด้าน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทามีพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมวิชาชีพครู และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการสร้างพันธมิตร เครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น

การตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ จัดการและรูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนี้ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดโครงการความร่วมมือพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบการจัดการเรียนรู้และโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มดำเนิน การตั้งแต่ปีการศึกษา 2551

โดยโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้คือ โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด และโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพ 3 แห่ง คือโรงเรียนวัดสามัคคี-สุทธาวาส เขตบางพลัด โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวาง

สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เป็นโรงเรียนแรกในภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ทราบว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โดยเฉพาะด้านกายภาพ ซึ่งมีอาคารเรียนอย่างเพียงพอในด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการโดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในหลายด้าน การร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใน โรงเรียนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today