HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

จี้เร่งหาข้อสรุป ชุมชนต้นแบบ เมืองเศรษฐกิจ

ภูเก็ตเร่งหาข้อสรุปคัดเลือกพื้นที่เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

มื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อระดมความคิดเห็นว่าเมือง/ชุมชนใดในจังหวัด ควรจะได้รับการเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการเร่งดำเนินการการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และที่มีผลกระทบจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการบริโภคและการลงทุน โดยพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วประเทศ และคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้าหรืบริการของจังหวัด และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นประเทศชาติได้ ประมาณ 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนั้น เพื่อให้เกิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ภายในพื้นที่ โดยการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวกับสินค้าและบริการของเมืองเกิดเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่จะสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่นและประเทศชาติได้ สร้างความตื่นตัว แรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชนและจังหวัด สามารถพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม

นายกฤษฎา ตันสกุล อุปนายกสมาคมธุรการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เสนอว่า เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ความหลากหลายและสามารถดึงจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า การต่อยอดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ จากศักยภาพที่มีอยู่ เช่น การรักษาพยาบาล ซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้โลเกชั่นในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการนำเสนอข้อคิดอย่างกว้างขวางแล้ว นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำเสนอว่าจะเสนอเมืองหรือชุมชนเพื่อดำเนินการให้เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก็มอบหมายให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการนำเสนอ และนำมาขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today