HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

อำเภอเมืองดึงนักศึกษาฝึก อาสาฯปกป้องสถาบันสูงสุด

ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต ดึงนักศึกษา ฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีนายสุขสันต์ เสียงเอก ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองภูเก็ต พ...โชติ ชิดไชย ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม

นายสุขสันต์ เสียงเอก ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย ซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการเผยแพร่ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอันจะยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย รวมทั้งเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจารีตประเพณี โดยมีอุดมการณ์อาสาสมัครปกป้องสถาบัน ทั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สร้างความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี เพื่อนำไปสู่ความเป็นปกติสุขของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดตั้ง อสป.ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 400 คนภายในปีงบประมาณ 2554

ขณะที่นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานความมั่นคงทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องกันสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รณรงค์สร้างจิตสำนึกและผนึกกำลังคนของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการนำพระราชดำริและแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นที่พึ่ง รวมทั้งการยึดถือเอาพระราชปณิธานของพระองค์ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน การร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันจะยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย ให้มีความยินดีอยู่ดีเป็นปกติสุข ประเทศชาติมีแต่ความเจริญมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ทุกคนร่วมมือเห็นความสำคัญของการปกป้องสถาบันที่ศักดิ์ของคนไทยทุกคน และเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today