HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ตั้งศูนย์ข้อมูลอู่เรือยอร์ช รับการโตทัวร์ทางทะเล

กระทรวงอุตสาหกรรมหนุน มอ.ภูเก็ตตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือสำราญ พบภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยทางเรือจำนวนมาก  

เมื่อวันที่ 4 มี.. 54 ที่ผ่านมา ที่ห้องเรือใบ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานปิดโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดทำขึ้น เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญของไทยให้มีความเข้มแข็ง และยังช่วยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
         
โดยนางสุทธินีย์ กล่าวว่า โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เป็นการจัดทำเพื่อต้องการจะช่วยขยายผลและสนับสนุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีความสะดวกและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งทะเลอันดามัน
         
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนจำนวนมาก จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน โดยจะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนิยมการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ และเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี    
         
ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญของการมีข้อมูลด้านเรือสำราญ จึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยศูนย์สารสนเทศดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ประกอบการมารีน่า และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางเรือสำราญ ด้วยเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถผลักให้เป็นศูนย์กลางการซ่อมเรือยอช์ทในอนาคตต่อไป นางสิทธินีย์กล่าว 
         
ด้าน รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม..กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญของไทยยังไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในหลายๆ ด้าน
         
เช่น ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้สนองต่อนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยทำการศึกษาหาแนวทางและมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญของไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยการจัดทำศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ประกอบการมารีน่า ธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
         
รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ประกอบการมารีน่า และผู้รับบริการเรือสำราญ อันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง และในอนาคตทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
         
สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงของประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ส่วน นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมีโอกาสในการที่จะทำตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทางทะเล ในด้านมารีน่าและเรือยอช์ท เพราะกิจกรรมดังกล่าวนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้การสนใจมาก ซึ่งภูเก็ตก็มีความพร้อมในการรองรับทั้งในส่วนของมารีน่าที่มีอยู่ในขณะนี้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มารีน่าถือว่าสำคัญมากในโอกาสที่มีการแข่งขันสูงของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลก
         
ในส่วนของททท.ได้ให้ความสำคัญกับตลาดท่องเที่ยวทางเลมาก ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการไปร่วมงานด้านมารีน่า ที่งานซีเทค ที่ไมอามี่ เพื่อนำเสนอข้อมูลทางเรือยอช์ทให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุน นักเล่นเรือ ผู้เช่ามารีน่า เป็นต้น
         
นายสุรพล กล่าวว่า ตลาดมารีน่าและเรือยอช์ทเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงในขณะนี้ จากที่การชื่นชอบกิจกรรมเรือยอช์ทได้กระจายตัวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะนี้ความชื่นชอบได้กระจายไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียมากขึ้น
         
ผู้ว่าการททท.ยังกล่าวถึง ภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2554 นี้ ว่า ในปี 2553 การท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศและปัญหาความผันผวนค่าเงินยูโรและเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยทั้งหมด 15.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 11% ซึ่งถือว่าประเทศไทยยังเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามในปี 2554 นี้ สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองได้คลี่คลายไปแล้วและเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มคุ้นเคยและมีการจับจ่ายมากขึ้น รวมทั้งสายการบินและบริษัทนำเที่ยวมีความมั่นใจในการส่งลูกค้ามาประเทศไทย คาดว่าตลอดทั้งปีนี้การท่องเที่ยวน่าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับปี 2553 น่าจะอยู่ที่ 16 ล้านคน ทั้งนี้อยู่ในเงื่อนไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตต้นทาง ที่มีปัญหาในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจจะมีผลด้านพลังงานในเรื่องของน้ำมัน ที่จะมีผลต่อการเดินทางในระยะกลาง และการเมืองภายในประเทศที่ไม่รุนแรง
         
ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นในปีนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ภายใต้รูปแบบเที่ยวหัวใจใหม่ ท่องเที่ยวยั่งยืน ทำให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองมากขึ้น ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 96 ล้านครั้ง ทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 43,000 ล้านบาท
 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today