HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Biz News

ภูเก็ต อบรมให้ความรู้ ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เริ่มใช้ 1 เม.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์ - ภูเก็ต ให้ความรู้นายจ้าง/ลูกจ้าง บริหารจัดการค่าตอบแทนตามนโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย.นี้ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในสถานประกอบการที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 21 มี.ค. 55 - ที่โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดการอบรมโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวัน ละ 300 บาท โดยมีนางสาวสมหมาย ปราชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คนเข้าร่วม ทั้ง นี้การจัดอบรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการให้แรงงานทุกกลุ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญในการนำระบบแรงงานสัมพันธ์ไปใช้จัดการกับปัญหาที่เกิด ขึ้น ส่วนรูปแบบการจัดอบรม เป็นการบรรยายทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงานกับผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจให้มีความ รู้,เป็นการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับรายได้ตามนโยบาย รัฐบาล และการจัดกิจกรรม/นิทรรศการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานร่วมกับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 พ.ค.ที่จะถึงนี้

น.ส.สมหมาย กล่าว ว่า การดำเนินการจัดอบรมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติภายใต้กรอบภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและรองรับนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการคือ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น 2.นำประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ และ3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกและระยะการบริหารราชการ 4 ปี ซึ่ง นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงาน คือทำให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันผลักดันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังจะ เห็นได้จากการที่กระทรวงแรงงานออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 300 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดภูเก็ต โดยคาดหวังว่าการปรับฐานรายได้ให้แก่ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหนึ่ง ของประเทศ ในจังหวัดที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจหลักซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง พาณิชย์และการท่องเที่ยว ที่มีการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เพื่อจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อขายภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจใน ระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศ

“การ ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ตจากอัตราค่าจ้างเดิมเมื่อปี 2554 วันละ 221 บาท ปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555 นั้น ย่อมต้องเกิดผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการหลายแห่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามหวังว่าการจัดอบรมในวันนี้ จะช่วยสร้างมุมมองให้ทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างสามารถนำระบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปใช้เป็นกลไกในการ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ การยึดหลักจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะ ต้องผลิตสินค้าและการให้บริการที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนด้วย การจ้างงานที่เป็นธรรมลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ย่อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้ลูกจ้างในการสร้างผลผลิตการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพต่อสถานประกอบกิจการเช่นกัน” น.ส.สมหมาย กล่าวในที่สุด


 ข่าวอื่น ๆ

18 - 06 - 2013 ราคาทองคําวันนี้ 18 มิถุนายน 2556 รูปพรรณขาย 20,600 บาท
12 - 05 - 2013 ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Money Expo Bangkok 2013
26 - 02 - 2013 แบงค์กสิกรไทยเติมความรู้เศรษฐกิจให้ SME ภูเก็ต
26 - 02 - 2013 การบินไทยเปิดเที่ยวบินเชื่อมภูเก็ต-อินเดีย 2 เมือง เริ่มปลาย มี.ค.นี้
15 - 02 - 2013 แนะรัฐเปิดกว้างโลว์คอสต์แอร์ไลน์ใช้ดอนเมือง

 

Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today