HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Entertainment Book Best Seller

เก็จแก้วกัลยา

สำนักพิมพ์ : สนพ.มติชน
ผู้เขียน : ปรีดี พิศภูมิวิถี
ราคา : 350 บาท
ประเภท :
ชีวประวัติ
รายละเอียด : หนังสือที่มิได้รวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เท่านั้น แต่ยังเก็บเรื่องราวรายละเอียดความประทับใจผ่านความทรงจำของผู้เขียนที่มีโอกาสหนึ่งในชีวิตในการถวายงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการพระนิพนธ์หนังสือ และได้รับพระราชทานโอกาสมงคลสูงสุดในชีวิตให้เดินทางไปศึกษาต่อ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นความอบอุ่นและสายใยรักในครอบครัว "มหิดล" โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ ภาคที่ 1 ดวงใจในแดนไกล เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระประวัติแต่ยังทรงพระเยาว์ พร้อมภาพพระอิริยาบถต่างๆ ที่แสดงความรักและความผูกพันระหว่างพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ภาคที่ 2 รุ้งงามแห่งพระราชวงศ์จักรี และศูนย์รวมใจแห่งพระบรมวงศ์ มีเนื้อหาอยู่ที่พระคุณลักษณะในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงอ่อนน้อมถ่อมองค์ทรงเป็นดั่งรุ้งงามที่เชื่อมต่อพระบรมวงศ์น้อยใหญ่ในพระราชวงศ์จักรี ในบทนี้มีภาพประกอบต่างๆ งดงามและไม่สามารถหาชมที่ใดได้ง่ายนัก ภาคที่ 3 เคียงข้างพระภูมินทร์ บทที่แสดงถึงพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศ พร้อมภาพประกอบสวยงาม สิ่งสำคัญในหนังสือเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งคือ พระดำรัสต่างๆ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่าพระราชทานแก่ผู้เขียน และประมวลข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เขียนค้นคว้ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่
Express Data
KSC Phuket
W Society
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today