HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Entertainment Book Best Seller

พระทีปังกร พระพุทธเจ้า

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์
ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์
ราคา : 125 บาท
ประเภท :
ศาสนา, การ์ตูน
รายละเอียด : การทำหนังสือพุทธศาสนาในรูปแบบของการ์ตูนนั้น แม้มีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารโดยตรงกับเด็ก และเยาวชนเป็นด้านหลัก เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเพื่อให้เรายึดถือเป็นหลักในการครองตน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า การ์ตูนจะถูกจำกัดกรอบแห่งการรับรู้เพียงแค่เด็ก และเยาวชนก็หาไม่ แต่ยังหมายรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ทางสำนักพิมพ์จึงมีเป้าหมายที่จะทำหนังสือการ์ตูนพุทธศาสนาที่มีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความสวยงามและยังคงไว้ซึ่งธรรมะอีกด้วย ในความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้น การรับรู้ในพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่ามีส่วนสำคัญในชั้นต้นที่จะทำให้เราเข้าใจในความเป็นมาว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงละทิ้งความสุขสบายทั้งปวง ออกแสวงหาโมกธรรมเพื่อที่จะนำพาให้ผู้คนหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ของวัฏสงสาร พุทธศาสนาสอนเราให้รู้และเข้าใจในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งก่อให้เกิดกระแสกรรมที่จะติดตามหรือนำพาเราไปในทุกชาติทุกภพ ไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์เอง ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ได้มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้วนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวม 25 พระองค์ กับที่จะมาบังเกิดในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์คือ พระศรีอาริยะเมตไตรย์ แม้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์จะมีบางส่วนที่คล้ายกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพุทธประวัติของพระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส พุทธประวัติของพระทีปังกรพระพุทธเจ้า ฉบับการ์ตูนนี้จึงเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนภาพขยายให้เราได้เห็นและเข้าใจการเคลื่อนไปของชาติภพ และการบำเพ็ญบารมีที่มิใช่เพียงเพื่อการหลุดพ้นส่วนตน แต่เพื่อสั่งสอนและชี้ทางแห่งแสงธรรมให้กับมนุษย์ชาติได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
Express Data
KSC Phuket
W Society
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today