HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

12 สิงหา มหาราชินี


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2475 ทรงเป็น พระธิดา องค์ใหญ่ ใน พระวรวงศ์กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และ หม่อมหลวงบัว กิติยากร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อทรงพระราชสมภพ ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น หม่อมราชวงศ์ และ พระนาม "สิริกิติ์" ซึ่งมีความหมายว่า" ยังความปลื้มปิติ ยินดี และ เกียรติยศ มาสู่ ตระกูล กิติยากร" นั้นเป็นพระนาม ซึ่งพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้

 

     

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เริ่มเข้า รับการศึกษา ในชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนราชินีล่าง แล้วย้ายไป ศึกษาต่อที่ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในช่วงระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 2 และ เมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 2 สงบลง พระบิดา ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นอัครราชทูตไทย ประจำ ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศเดนมารค์ และ ต่อมา ทรงดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ จึงได้ย้าย ตามพระบิดา ไปศึกษาต่อ ในประเทศยุโรป และ ณ ที่นี้ นี่เองที่พระองค์ได้ทรงพบ กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงประกอบพิธีหมั้น กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 และ ในเดือนมีนาคมของปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จนิวัติสู่ ประเทศไทย โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ และ หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ พร้อมทั้ง ครอบครัว ตามเสด็จ เพื่อทรงประกอบ พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ( รัชกาลที่ 8) ครั้นถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 เวลา 9.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้จัด พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นในวังสระปทุม และในปีเดียวกันนี้ของวันที่ 5 พฤษภาคม ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมี พระราชโอรส และ พระราชธิดา รวม 4 พระองค์ คือ
1. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
2. สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ณ กรุงเทพมหานครฯ
3. สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2498 ณ กรุงเทพมหานครฯ
4. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ณ กรุงเทพมหานคร ฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา ได้ทรงผนวช สมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเป็น ผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ได้ทรงปฎิบัติ พระราชกรณียกิจ เป็นผลดีทุกประการ ต่อมา ทรงได้รับ การสถาปนา ขึ้นเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ"

สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจาก จะทรง ดำรงฐานะ เป็นพระบรมราชินีนาถ ของ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ พระมารดา ของ พระราชโอรส และพระราชธิดา ของ ทุกพระองค์ แล้ว ยังอุทิศพระองค์ ประกอบ พระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความเป็น อยู่ที่ดี ของเหล่าพสกนิกร ชาวไทย และ ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติอีกด้วย พระองค์ ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังถิ่น ทุรกันดาร เพื่อทรงหา แหล่งเพิ่มพูน รายได้เสริม ในช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ให้แก่ เหล่าพสกนิกร หรือ แม้ในพื้นที่ แห้งแล้งหรือประสบอุทกภัย และ เพื่อเป็น การช่วยเหลือ ผู้ขัดสน ในชนบท ให้มี รายได้ พอเลี้ยง ตนเองได้ จึงได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษ" ขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และ มูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นนี้ ได้ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ทุกวันนี้ ประชาชน ผู้ยากไร้ หลายพันคน พร้อมทั้งครอบครัว ต่างได้รับประโยชน์ จากพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น ในครั้งนี้ กันทุกถ้วนหน้า


เพื่อเทิดพระเกียรติ ต่อ พระมหากรุณา อันล้นพ้น เพื่อประโยชน์สุข ของ อาณา ประชาราษฎร์ และ ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติ วันที่ 12 สิงหาคม จึงจัด ให้เป็น วันหยุดแห่งชาติ (และเนื่องในวโรกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระองค์นี้) ปวงข้า พระพุทธเจ้า ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ องค์สมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน ทรงมี พระพลานามัย สมบูรณ์ และ จงทรงพระเกษมสำราญ เทอญข้อมูลจาก

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today