HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต


ระหว่าง วันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2550 เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า "เจี๊ยะฉ่าย" นั้น เป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว่า "เจี๊ยะฉ่าย" (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี

 

     

กำหนดการพิธีแห่พระของศาลเจ้า

  วันที่ 13 ต.ค.50 ศาลเจ้าสะปำ
  วันที่ 14 ต.ค.50 ศาลเจ้าสามกอง
  วันที่ 15 ต.ค.50 ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
  วันที่ 16 ต.ค.50 ศาลเจ้าบางเหนียว
  วันที่ 17 ต.ค.50 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
  วันที่ 18 ต.ค.50 ศาลเจ้ากะทู้
  วันที่ 19 ต.ค.50 ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง

วันที่ 16 ตุลาคม 2550
 
ศาลเจ้ากะทู้
 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด และอาบน้ำมัน
 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าบางเหนียว
 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
 17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสามกอง
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) ในเขตอำเภอถลาง
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 21.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
 07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสะปำ
 15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 

21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2550
 
ศาลเจ้ากะทู้
 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
 08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
 21.09 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าบางเหนียว
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
 19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระชิดแซ่เหนียว (พระประจำวันเดือนปี)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
 19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 21.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าสามกอง
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

ศาลเจ้าเชิงทะเล
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
 23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
 20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าสะปำ
 20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
 พิธีเดินสะพานตะปู พิธีอาบน้ำมัน

วันที่ 18 ตุลาคม 2550
 
ศาลเจ้ากะทู้
 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
 12.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
 20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)

ศาลเจ้าบางเหนียว
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
 22.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
 20.00 น. ประกอบพิธีผูกข้อมือเด็ก

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
 20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 24.00 น. ประกอบพิธีเก้งแต๋ (ถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
 21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง) ร่วมขบวนกับศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้าสะปำ
 ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

วันที่ 19 ตุลาคม 2550
 
ศาลเจ้ากะทู้
 05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 09.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ
รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)
 15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) และลำเต้า-ปักเต้า (ผู้ถือบัญชีคนเกิด คนตาย)
 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
 23.45 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบางเหนียว
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 22.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
 17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) และพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต
(พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดในยาง

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
 20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)

ศาลเจ้าสามกอง
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
 24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าเชิงทะเล
 05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 21.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
 22.09 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
 07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 22.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
 24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ ชายหาดเกาะสิเหร่

ศาลเจ้าสะปำ
 19.45 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
 22.45 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดทรายแก้วข้อมูลจาก http://www.phuketvegetarian.com

     More Hilight

26 - 04 - 2013
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
20 - 05 - 2010
ภูเก็ตจัดแข่ง “ร่มร่อน Phuket Fun Fly นานาชาติ” ครั้งแรก
04 - 01 - 2010
เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สวนสุขภาพ หลังกรมหลวงชุมพร ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
19 - 12 - 2009
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจะจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 บนถนนถลางและซอยรมณีย์
18 - 03 - 2009
เทศกาลอาหารอร่อย นครภูเก็ต 19-28 มีนาคมนี้
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today