HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Hilight in Phuket

เทศบาลฯภูเก็ตปช.สันนิบาต2-4มีนาคม


เทศบาลนครภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านต้อนรับตัวแทนจากเทศบาล 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 232 เทศบาลเข้าร่วมประชุม

 

     

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศ มนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2- 4 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดในองค์กรหรือองค์กรภายนอกมาหารือและกำหนดแนวทาง หา มาตรการในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีการจัดการความรู้ก้าวทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และยกระดับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลให้ได้มาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใช้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน สร้างความ พึง พอใจมุ่งหวังผลลัพธ์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ จะมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า 232 เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย 1.จังหวัดกระบี่ 10  เทศบาล, 2.จังหวัดชุมพร 20เทศบาล, 3.จังหวัดตรัง 15 เทศบาล,4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 เทศบาล,5.จังหวัดนราธิวาส 14 เทศ บาล,6.จังหวัดปัตตานี 12 เทศบาล,7.จังหวัดพังงา  9 เทศบาล,8.จังหวัดพัทลุง 25 เทศบาล, 9.จังหวัดภูเก็ต 9 เทศบาล ,10.จังหวัดยะลา 11 เทศบาล,11.จังหวัดระนอง 9 เทศบาล,12.จังหวัดสงขลา 34  เทศบาล, 13.จังหวัดสตูล 7 เทศบาล 14.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 เทศบาล

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวต่อว่าในการประชุมสันนิบาตเทศบาลฯครั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการประชุมในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารของอปท.” โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “การ กระจายอำนาจให้แก่ อปท.” โดยนางอรวรรณ  ขุมทรัพย์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกระจาย อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, “การเงิน การคลังในอนาคตของท้องถิ่น” โดยนายสกล ลีโน ทัย ผอ.สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, “การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น”โดย นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายพิษณุ พรหมจารีย์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ทั้งนี้ คาดหวังว่าผลจากการประชุมสันนิบาตเทศบาลฯ ครั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไปไม่มากก็น้อย

ข้อมูลจาก http://www.siangtai.com/TH/newspage1_detail.php?News_ID=21476

     More Hilight

21 - 12 - 2012
อบจ.ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ฯ”
13 - 03 - 2012
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Central Toys Fair 2012 ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.นี้
26 - 12 - 2010
รำลึกสึนามิ ครั้งที่ 6 The 6th Tsunami Memorial Day + Light up Phuket
05 - 12 - 2010
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน
01 - 11 - 2010
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today