HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

โรงแรมภูเก็ตร่วมประกวดโรงแรมปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดสัมมนาสรุปผลและเผยแพร่การดำเนินโครงการ สนับสนุนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ปี 2552

วันนี้ (27 เม.ย.) ที่ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดสัมมนาสรุปผลและเผยแพร่การดำเนินโครงการ สนับสนุนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ปี 2552  โดยมีนางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด พร้อมกับกล่าวถึงผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

การดำเนินการดังกล่าวนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเน้นความสำคัญด้านการลดปริมาณและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเน้นให้มีการรวมกลุ่มกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมมือกัน จัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะดำเนินการทั่วประเทศไทย

จากผลการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ภายใต้โครงการฯ ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการไปแล้ว ทำให้วันนี้เราได้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยจากทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานประกอบการขนาดใหญ่ ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อลด คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะแก้ว และขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด และที่สำคัญยังส่งเสริมการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

จากการที่ได้มีการร่วมกันจัดทำแผนการรณรงค์การจัดการขยะของภาคเครือ ข่ายจังหวัดภูเก็ต โดยคนภูเก็ตเอง ซึ่งนำไปสู่การจัดการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง โดยรวมกลุ่มจัดงานเป็น 10 กลุ่มพื้นที่ รวม 12 ครั้ง สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้กว่า 13,000 กิโลกรัม แบ่งเป็นขวดแก้วกว่า 7,500 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทอื่น 5,500 กิโลกรัม รวมถึงขยะอันตราย 300 กิโลกรัม แม้จะเป็นปริมาณไม่มากนัก แต่เป็นการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของการณรงค์เท่านั้น หากได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง และอย่างจริงจังทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เชื่อว่าปัญหาขยะมูลฝอยจะลดน้อยลง และสามารถแก้ไขได้ในที่สุด

อย่างไรตาม ในการแก้ไขปัญขยะของจังหวัดภูเก็ต สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังได้จัดให้มีการประกวดโรงแรมปลอดขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตปี 52 ซึ่งมีโรงแรมที่เข้าประกวดจำนวน 22 แห่ง ผลปรากฎว่า โรงแรมเอวาซอลภูเก็ต แอนด์ ซิกเซน แอนด์สปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเป็นโรงแรมที่สามารถจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิวพล เหล่าลดา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงแรม เอวาซอลภูเก็ต แอนด์ ซิกเซน แอนด์สปา ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เดิมทางโรงแรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเดือนละยแสนบาททั้งเรื่อง ของการจ้างขนและค่ากำจัดขยะ ในส่วนของโรงแรมจึงเริ่มคิดที่จะจัดการขยะโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะประเภทขวด แก้ว และขยะรีไซค์เคิลได้ ทำให้ปริมาณขยะลดเหลือน้อยลง

หลังจากนั้นก็ได้ขยายผลไปทำให่เรื่องของปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และการจัดการกับเศษไม้ซึ่งเป็นขยะที่นำไปทำปุ๋ยหมักไม่ได้ โดยทางโรงแรมนำเศษไม้มาเป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อนไปใช้สำหรับเดิน เครื่องทำความเย็นบนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ซึ่งเป็นห้องเก็บอาหารสดซึ่งต้องทำความเย็นตลอดเวลา เศษไม้ดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันและไฟฟ้าได้เป็น จำนวนมาก

นอกจากนั้น ในส่วนของน้ำมันเหลือใช้ทางโรงแรมก็นำมาทำเป็นไบโอดีเซลใช้สำหรับใส่เครื่อง ยนต์ จากการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะ โดยวิธีการต่างๆที่ทางโรงแรมทำทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 60%

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today