HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

หอยชักตีนใกล้สูญพันธ์ นำร่องภูเก็ตปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เพื่อร่วมกันคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนหอยชักตีนให้กับทะเลฝั่งอันดามันหลักการสำรวจพบว่าแนวโน้มจำนวนหอยชักตีนในฟังทะเลอันดามัน มีแนวโน้มลดลงอย่างน่าเป็นห่วง เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

วันนี้ (3 พ.ค.) เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (ภูเก็ต) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ภูเก็ต ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลป่าคลอก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งจังหวัดพังงา กรมประมง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมกันปล่อยหอยชักตีน จำนวน 12,000 ตัว ที่บริเวณชายหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมกันคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนหอยชักตีนให้กับทะเลฝั่งอันดามันหลักการสำรวจพบว่าแนวโน้มจำนวนหอยชักตีนในฟังทะเลอันดามัน มีแนวโน้มลดลงอย่างน่าเป็นห่วง เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

นายไพทูล กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อวนรุน ในพื้นที่อ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต อย่างเข้มข้น ส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอกมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันมีชาวประมงในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าไปจับสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทัน

โดยเฉพาะ “หอยชักตีน” ซึ่งเป็นหอยที่พบได้ง่ายตามบริเวณแหล่งหญ้าทะเล แต่หลังจากที่หอยชักตีนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและจำหน่ายได้ราคาดีชาวประมงนิยมที่จะจับหอยดังกล่าวไปจำหน่ายจำนวนมากทำให้ “หอยชักตีน” โตไม่ทันส่งผลให้ผู้ที่จับหอยหันมาจับหอยที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ส่งผลให้สถานการณ์ “หอยชักตีน”ในฝั่งอันดามันอยู่ในขั้นวิกฤติและอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากบางส่วนไม่มีโอกาสโตจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ เชื่อว่าถ้าสถานการณ์การจับหอยที่มีขนาดเล็กต่อไปอาจจะส่งผลให้หอยชักตีนในฝั่งอันดามันสูญพันธ์ได้

“คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลป่าคลอก โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาคณะทำงาน จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจังหวัดพังงา กรมประมง นำพันธุ์หอยชักตีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงประมาณ 12,000 ตัว อายุประมาณ 2 เดือน มาปล่อยเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำหอยชักตีนสำหรับเป็นแหล่งอาหารทะเลของประชาชนในพื้น จ.ภูเก็ต และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่และทั่วไป ให้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งหญ้าทะเลและรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้จับสัตว์น้ำวัยอ่อนหรือขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนในพื้นที่อ่าวป่าคลอกไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งคาดว่าอีก 4 เดือน

หอยดังกล่าวจะเจริญเติบโตประมาณ 30 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการปล่อยหอยชักตีนขนาดดังกล่าวมีอัตราการรอด 95 % ปัจจุบันหอยชักตีนราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดชายทะเลตามร้านอาหาร” นายไพทูล กล่าว

ขณะที่ น.ส.ทิพาพร ไตรทอง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งจังหวัดพังงา กรมประมง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 10 ปี หอยชักตีนในทะเลอันดามันมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากยังไม่รู้จักเป็นที่แพร่ หลายของผู้บริโภค แต่ปัจจุบันจำนวนหอยชักตีนมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภค เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามร้านอาหารต่าง

โดยพื้นที่แรกๆที่นิยมรับประทานหอยชักตีนคือพื้นที่จังหวัดกระบี่ หลังจากนิยมแพร่หลายมายังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยมีการซื้อขายจากชาวบ้านในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 60 บาท แต่เมื่อนำไปจำหน่ายตามร้านอาหารขายกันประมาณ 20-25 ตัว ราคา 80-120 บาท ทำให้เกิดความจูงใจให้ชาวประมง รวมทั้งชาวบ้านหันไปเก็บหอยชักตีนมาขายกันเป็นจำนวนมาก และเก็บขนาดที่เล็กลงเรื่อยทำให้จำนวนหลายลดลงอย่างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะ ภูเก็ตสถานการณ์หอยชักตีนอยู่ในขั้นวิกฤติ

“จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเพิ่มจำนวนหอยชักตีนในธรรมชาติให้มี จำนวนมากขึ้น โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านหันมาอนุรักษ์หอยชักตีนไม่เก็บหอยที่มีขนาดเล็กมาจำหน่าย นอกจากนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนหอยชักตีนประสบความสำเร็จ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งจังหวัดพังงาจึงได้ริเริ่มศึกษาเพาะพันธ์หอยชักตีนขึ้นมาจนประสบความสำเร็จสามารถเพาะขยายพันธ์หอยชักตีนได้เป็นที่แรก และนำมาปล่อยคืนสู่ทะเลที่บริเวณชายหาดท่าหลาอ่าวป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นโครงการนำร่องก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป”

นางสาวทิพาพร กล่าวต่อไปว่า จำนวนหอยชักตีนที่ลดลงจำนวนมากนั้นส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียสมดุลไปด้วย เพราะว่าหอยชักตีนจะอาศัยอยู่ที่บริเวณดินเลนแนวหญ้าทะเล ซึ่งหอยชักตีนจะช่วยทำความสะอาดทะเล ทำให้น้ำทะเลสะอาดและเป็นอาศัยของสัตว์ทะเลอื่นๆ”

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today