HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

มูลนิธิเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยผุดโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้าสังคมภูเก็ต”

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัยจัดทำโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความรักศรัทธาในอาชีพครูเข้าศึกษาใน สถาบันผลิตครูของรัฐบาล เพื่อให้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ที่ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” มีนายสกุล ณ นคร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยนายอิสสระ กิ่งแก้ว นายนิกร ธีระจามร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และน.ส.สดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต ร่วมรับเงินทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนๆ ละ 600,000 บาท จากผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย มีแขกผู้มีเกียรติ คณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาเข้าร่วมในพิธี
       
       นายสกุล ณ นคร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ได้ก่อตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีภารกิจ คือจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยต่อเนื่องตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
       
       ในปีปัจจุบันมูลนิธิฯ และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้พิจารณาและเกิดความตระหนักในวิกฤตการศึกษาของ ชาติ ที่เกิดจากการขาดแคลนครู ซึ่งกระทบต่อคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนได้ผลิตนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สู่สังคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมามากกว่า 100 ปี ปัจจุบันจะมีครูอาวุโสที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการสอน จะเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนขาดครูที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญทางการสอน ถึงแม้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจะจัดอัตรากำลังมาทดแทน โดยการโยกย้ายครูจากที่อื่น หรือบรรจุแต่งตั้งหรือครูอัตราจ้าง ซึ่งไม่เพียงพอ ปัจจุบันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีครูอัตราจ้างประมาณ 20-30 คน ครูอัตราจ้างเหล่านี้ถึงแม้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน แต่ต้องลาออกเมื่อมีแหล่งงานที่มั่นคงกว่า เพื่ออนาคตของเขาเอง ทำให้โรงเรียนเกิดปัญหาบุคลากร กลายเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์การสอนของครูที่เป็นครูอัตราจ้าง
       
       “ จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” ขึ้น เพื่อเริ่มต้นสร้างครูที่มีความมุ่งมั่น เป็นครูเก่ง ครูดี มีคุณภาพ ให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในอนาคตต่อไป โครงการนี้เป็นการสร้างครูที่มีความรักศรัทธาในอาชีพครู เข้าศึกษาในสถาบันผลิตครูของรัฐบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ประมาณปีละ 120,000 บาทต่อคนต่อปี จนสำเร็จการศึกษาระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี”
       
       นายสกุล กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2553 มูลนิธิฯ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนในคณะคุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีเพื่อกลับมาเป็นครูของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในปีนี้ มูลนิธิฯ ประกาศรับนักเรียนเพื่อขอรับทุนจำนวน 3 ทุน มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 8 คน กรรมการได้พิจารณารอบแรกได้ 5 คน และได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามวัตถุประสงค์จำนวน 2 คน คือ น.ส.กิ่งแก้ว ขอถาวรทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และนายประกาศิต พรหมพิริยพงศ์ เข้าศึกษาต่อในคณะคุรุ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
       
       นายสกุล กล่าวอีกว่า ใน การรับทุนครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา นายมิชัย สวรรณดิษฐกุล นายธนิต รัตนกชัย และนายสมชาย ศิลปานนท์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้ง 3 ท่านเป็นชาวภูเก็ตโดยกำเนิด อีกทั้งเป็นศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และเห็นความสำคัญในการสร้างครูที่มีคุณภาพตามโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยสนับสนุนเงินทุนๆ ละ 600,000 บาท จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 1,800,000

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000081933&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today