HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

35 ปท.ประชุมวิชาการปะการังภูมิภาคเอเชียฯที่ภูเก็ต - ยก “ปะการังฟอกขาว” หารือ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติแนวปะการังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หวังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายให้จัดการและลดการคุกคามแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมเผยสถานการณ์ปะการังถูกทำลายทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติมีสูง ระบุสถานการณ์ปะการังฟอกข่าวจะเป็นประเด็นใหญ่ที่หยิบยกขึ้นมาร่วมกันหารือ เพื่อหาทางออกและเนวทางการป้องกันฟื้นฟู
       
       วันนี้ (20 มิ.ย.) ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแนวปะการังใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย 2553 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ว่า ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแนวปะการังในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia Pacific Coral Reef Symposium:2nd APCRS 2010) ภายใต้หัวข้อ “Collaboration for Coral Reef Conservation in a Changing Climate” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์ด้านแนวปะการังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการลดภาวะคุกคามแนวปะการัง ตลอดจนการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อระบบนิเวศ แนวปะการัง โดยเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยของฮ่องกงเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
       
       โดยเชิญนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับแนวปะการังในภูมิภาคมาร่วมกันนำ เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการังระหว่าง กัน โดยเฉพาะแนวปะรังของประเทศไทยซึ่งประสบกับปัญหาวิกฤตพอสมควร เนื่องจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยอื่นๆ
       
       การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และนัก วิชาการด้านแนวปะการังจากประเทศต่างๆ จาก 35 ประเทศทั้งโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวปะการังด้านต่างๆ มากกว่า 400 เรื่อง อาทิ ผลงานวิจัย การเกิดโรคในแนวปะการัง วิธีการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยเทคนิคต่างๆ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่อุทยาน หรือนอกเขตอุทยาน ภาวะมลพิษในแนวปะการัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลงลึกเพื่อให้เข้าใจกลไกการปรับตัวให้เข้า กับสิ่งแวดล้อมของปะการัง ซึ่งในส่วนของนักวิทยาศาสตร์และนักว่าชาการของไทยนั้นจะมีการนำเสนอผลงาน วิจัยประมาณ 40-50 ผลงาน
       
       ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับ แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชากรมากกว่า 500 ล้านคน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทั่วโลก โดยเฉพาะแนวปะการังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นแนวปะการังส่วนใหญ่ของโลก
       
       แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันนี้แนวปะการังจำนวนมากมีความเสื่อมโทรมมาจากการทำประมงเกินขนาด และมลพิษจากการพัฒนาชายฝั่ง โดยเฉพาะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ แนวปะการังเสื่อมโทรมลงและที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่
       
       ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนั้นจะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะ มีการพูดคุยกัน ตั้งแต่เรื่องของพื้นที่ที่เกิดปัญหา ความทนทานหรือภูมิต้านทาน การปรับตัวหลังจากที่อุณหภูมิน้ำทะเลลดลง การฟื้นตัวของแนวปะการังในแต่ละพื้นที่ รวมถึงองค์ประกอบหรือชนิดของปะการังที่มีชีวิตรอดและตายไป ซึ่งจะโยงไปถึงแนวทางการฟื้นฟูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในการลดผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากการเข้าไปเกี่ยวข้องของคน
       
       เช่น ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง น้ำเสีย เป็นต้น เพื่อจะหาวิธีการในการสร้างภูมิต้านทานให้กับปะการัง เพราะเราคงไม่สามารถที่จะไปควบคุมอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ ได้ เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ แต่สิ่งที่ทำได้ คือการพยายามรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสม และมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจะสามารถต่อสู้กับภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้
       
       ส่วนภาพรวมของสถานการ์แนวปะการังของไทยนั้น เชื่อว่า ประมาณ 30-40% อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม แต่ก็มีความพยายามในการประคับประคองให้แนวปะการังที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังคง อยู่ในสภาพที่ดีและไม่เสื่อมโทรมไปมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงความพยามในการดูแลรักษาพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพ เดิม แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะแนวปะการังจะมีการเติบโตได้ช้า เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้แนวปะการังที่ดีอยู่ แล้วเกิดการเสื่อมโทรมไปมากกว่า
       
       ขณะที่ ดร.พุท โอ อัง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ไชนีช ฮ่องกง ซึ่งเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ กล่าวว่า ขณะนี้ปะการังส่วนใหญ่ถูกทำลายลงมาก ไม่ว่าจะเป็นจากน้ำมือของมนุษย์ การก่อสร้างอาคารใกล้แนวชายหาด หรือการตัดต้นไม้ แม้กระทั่งสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปะการังฟอกขาวมากขึ้น
       
       แต่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวปะการังบางส่วนจะอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม แต่ในภาคพื้นของเอเชียแปซิก ก็ยังคงมีปะการังที่ยังมีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นในเขตของประเทศไทย อินโดนีเชีย ฟิลปินส์
       
       ดังนั้น การที่นักวิชาการหรือกลุ่มต่างๆ ให้ความตื่นตัวที่จะหันมาร่วมกันค้นคว้า วิจัย หาแนวทางเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปได้อย่าง ยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์อย่างมาก และการนำเสนอผลงานการวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะช่วยกันในเรื่องของการรักษาแนวปะการังให้มีความสวยงามต่อไปได้

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000084912&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today