HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

คนภูเก็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยพัฒนาพื้นที่ชิโน-โปรตุกีส แต่การเปลี่ยนแปลงอาคารต้องถาม ปชช.

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ หาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส จ.ภูเก็ต ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แต่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับอาคารนั้นจะต้องสอบถาม ความคิดเห็นของคนที่อยู่ในย่านเมืองเก่า และการเปลี่ยนแปลงจะต้องส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตน้อยที่สุด
       
       วันนี้ (30 ก.ค.) ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรื่อง “การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุ กีส จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต นักวิชาการ ประชาชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เข้าร่วมประมาณ 200 คน โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการอภิปราย เรื่อง การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปสตุกีส จังหวัดภูเก็ต ด้วย
       
       จาก การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง แต่ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของอาคารนั้น จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในย่านเมืองเก่า รวมถึงจะต้องให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนให้น้อยที่ สุด รวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อไมให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
       
       นอกจากนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในย่านเมืองเก่า เพราะการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาจะเน้นเฉพาะในเรื่องของทางด้านสถาปัตยกรรม แต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังมีน้อยมาก
       
       นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่อง เที่ยวเป็นจำนวนมากปีละประมาณ 5-6 ล้านคน
       
       สำหรับการจัดทำโครงการศึกษา การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุ กีส จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเขต เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาให้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น
       
       สำหรับการ จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการจากทางภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตเมือง เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานการเสริมสร้าง ฟื้นฟู ปรับปรุงในเขตการท่องเที่ยวพื้นที่วัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน
       
       ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของหน่วยงานภาครัฐ และนำไปสู่การกระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเกิดความเติบโตอย่าง สูงสุด ฟื้นฟูเศรษฐกิจธุรกิจการค้าในเขตเมืองให้กลับมารุ่งเรือง และสร้างรายได้ให้คนภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นางธันยรัศม์ กล่าว
       
       ขณะที่ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมาก ซึ่งภูเก็ตนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติแล้ว ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และมีความสวยงามอย่างอาคารชิโน-โปรตุกีส ที่สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวได้
       
       อย่างไรก็ตาม การพัฒนานั้นจะต้องถามคนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอดีตของจังหวัดภูเก็ตได้ เป็นอย่างดี ซึ่งวุฒิสภาให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม จึงได้มีการศึกษาและนำความคิดเห็นมาคุยกันถึงการอนุรักษ์ เพื่อให้วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต
       
       ทางด้าน น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า แผนงานการปรับปรุงเส้นทางประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต เน้นการสร้างบรรยากาศการชมเมืองเก่าให้เหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มี ชีวิตย้อนยุค เส้นทางชมเมืองจะมีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นการซ้อนภาพอดีตบนภาพ ปัจจุบันของเมืองเก่า
       
       รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเมืองเก่า เช่น ปรับปรุงทางเท้า ถนน จัดทำถนนคนเดิน ปรับสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ปรับปรุงป้ายบอกทางและอุปกรณ์ประดับถนน ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางใหญ่ให้กลับมาใสสะอาด และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในเมืองเก่า
       
       ปรับปรุงอาคารที่จอดรถสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาให้เป็นอาคารพานิชยกรรมแนวย้อนยุค เพื่อเป็นจุดสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตบนถนนสายพานิชยกรรม ดั้งเดิมเช่นถนนถลาง ปรับปรุงอาคารธนาคารชาร์เตอร์ดและอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่เป็นพิพิธ ภัณฑ์เพอรานากัน เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจของชาวบาบ๋าและกลุ่มชนเกี่ยวข้องใน สมัยก่อตั้งย่านเมืองเก่าภูเก็ต
       
       นอกจากนี้ ยังมีแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมตึกแถวในเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาถนนถลาง การปรับปรุงเปลือกอาคารด้านหน้าบนถนนถลางให้กลับไปสู่สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุ กีส แบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการจัดระเบียบทางกายภาพ และเป็นแบบอย่างของการปรับปรุงอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต

ข่าวจาก http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000105263&Keyword=%c0%d9%e0%a1%e7%b5

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today