HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

263 เทศบาลจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสันนิบาตที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.พ.ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีพิธีเปิดการประชุมสันนิบาต เทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ โดยเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น มีนายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ คณะวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

  ทั้ง นี้การจัดประชุมดังกล่าว นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมสันนิบาตภาคใต้ ได้กำหนดให้มีการประชุม เป็นประจำทุกปี ทั้ง 14 จังหวัด จำนวน 263 เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลในภาคใต้ เพื่อนำปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร การพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มา ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถก้าวทันกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ยกระดับด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลให้มีมาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้างหน้าเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
            การจัดประชุมฯ ในวันนี้จะเป็นภาควิชาการทั้งเช้าและบ่าย ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล  และเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสำหรับในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง รายได้กับการกระจายอำนาจ
            ส่วนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นการบรรยายเรื่อง ทิศทางการใช้ที่ดินราชพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            “การจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญอันจะก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างเทศบาลทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นการนำปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของแต่ละพื้นที่มาร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขตลอดจนพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สุขแก่ประชาชนรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวสมใจ กล่าวในที่สุด

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today