HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

พังงาขานรับนโยบาย '5 รั้วป้องกัน'

ผุดโครงการเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติด ปัญหายาเสพติดนับเป็นภัยที่คุกคามและบ่อนทำลายประเทศชาติ

การขจัดภัยยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการผนึกพลังของทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างรั้วป้องกันในทุกระดับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการใช้ยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้องกัน” ที่มุ่งสร้างกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างครบวงจรเพื่อป้องกัน จุดอ่อนและสร้างเกราะป้องกันที่สกัดกั้น คือ 1. รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม 4. รั้วโรงเรียน 5. รั้วครอบครัว พร้อมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติ 3 ระยะ
   
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2553 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (พฤศจิกายน 2553–กันยายน 2554) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตามเจตนารมณ์ของสังคมและประชาชน และสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้เห็นผล ในระยะ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ขณะเดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีคำสั่งเรื่องปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือนของรัฐบาล (มกราคม–มีนาคม 2554)   รองรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทุกหน่วย ทุกกลไก และทุกจังหวัด จะต้องสามารถแปลงคำสั่งไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  เป็นการทำความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ว่าฯ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีผลทำให้ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงอย่างมาก จึงได้กำชับให้มีการขับเคลื่อนใน  4 กลไกที่มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ กลไกที่ 1 กลไกจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) และ กอ.รมน.จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผอ. เป็นผู้มีบทบาทสูงสุด  กลไกที่ 2 กลไกที่จัดตั้งขึ้นพิเศษตามคำสั่ง ที่ 306/53 รองรับการแก้ไขปัญหากลุ่มพื้นที่ ซึ่งได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาคต่าง ๆ รับผิดชอบ กลไกที่ 3 กลไกนอกเหนือจังหวัดที่ปฏิบัติภารกิจเฉพาะ ได้แก่ การเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสำคัญ ทั้งที่เป็นเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ  เครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับชนกลุ่มน้อย  เครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับเรือนจำ ฯลฯ  โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยต่าง ๆ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่น ร่วมกันจัดตั้ง คณะอำนวยการการข่าวและปราบปรามเครือข่ายการค้าระดับสำคัญ  ทำหน้าที่บูรณาการกำลัง ภารกิจ งานข่าวและปฏิบัติการปราบปรามให้เกิดประสิทธิภาพ กลไกที่ 4 กลไกกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1  กอ.รมน. (ศปป.1) รวมทั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นกลไกกำกับ ติดตาม เพื่อการนี้ ศปป.1 กอ.รมน.จึงได้กำหนดการรายงาน โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายนโยบายในการกำกับ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน เป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน หากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ มั่นใจได้ว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจะดีขึ้นอย่างชัดเจน
      
 ที่จังหวัดพังงา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงได้ร่วมกับ พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.พังงา และกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 20,000 คน ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการพังงาเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติด ภายใต้ปฏิบัติการ ตามนโยบาย “5 รั้วป้องกัน” ระยะที่ 3 ของรัฐบาล ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา หลังเก่า  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยใช้มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของเยาวชนในฐานะที่เป็นพลังทรัพยากรอันสำคัญของชาติ ในอนาคต เร่งลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนเป็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมปฏิบัติ เช่น แกนนำชุมชน หมู่บ้านทุกตำบล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคีภาคประชาชนขจัดสิ้นภัยยาเสพติดในพื้นที่ กิจกรรมเริ่มจากประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันฯ พิธีมอบธงชาติ และพระบรมสาทิสลักษณ์วัตถุประสงค์โครงการพังงาเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติดผลการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ฯลฯ
   
ชาวบ้านทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกภาคส่วนร่วมมือ กับประชาชนช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดิน ไทยตามนโยบายสร้างเกราะคุ้มภัยแก่บุคลากรของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นได้เห็นผู้บริหารประเทศมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอันใหญ่หลวงนี้แล้วก็รู้สึกอุ่นใจต่ออนาคตของลูกหลานมาก ขึ้น.

ศักดิ์สิทธิ์ ประทีป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today