HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เรือนจำภูเก็ต จัดค่ายอบรมผู้ต้องขัง เสริมความรู้ด้านกาชาด-อาสายุวกาชาด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มี.ค.ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้ต้องขัง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 มีนางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางชุติมา จันทร์เพ็ญ และนางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี
 
ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่นายนพพร รัตนวัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการ ฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้ต้องขังด้วย
 
นายนพพร รัตนวัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสภากาชาดไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาดดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ กิจกรรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ได้แพร่หลายไปยังกลุ่มเยาวชนนอกระบบกลุ่มต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค
 
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนดังกล่าว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ ที่ดีของเยาวชนของชาติ จึงได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้ต้องขังขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 เพื่อให้อาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสำนึก รุกจักบทบาท และหน้าที่ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำตนเป็นพลเมืองดี ตามแนวทางและหลักการของกาชาด ให้มีจิตใจเมตตา เสียสละ และมีสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนมนุษย์ทั่วไป และให้มีอุดมคติในศานติสุข รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น
 
โดยการฝึกอบรมใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอยู่ค่ายกลางวัน ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2554 ภายในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีผู้ต้องขังชายและหญิง เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน เนื้อหากิจกรรมและการอบรม เป็นความรู้ด้านกาชาด อาสายุวกาชาด ความรู้ด้านการป้องกันชีวิตและสุขภาพ ตลอดทั้งความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today