HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

เปิดรับฟังความเห็นคนภูเก็ตจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กลุ่มจังหวัดอันดามันจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ หวังพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพและสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ซึ่งจังหวัดพังงา ได้ว่าจ้างบริษัท โรสแลนด์กรุ๊ป จำกัด ในการดำเนินการ
      
       สำหรับครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มา ซึ่งแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน รวมทั้งเพื่อศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง รูปแบบเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและตลาดการท่อง เที่ยว
      
       ผศ.สุเทพ ทิพย์ธารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะที่ปรึกษาบริษัทโรสแลนด์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดพังงาได้ว่าจ้างบริษัท โรสแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง ทางบริษัทโรสแลนด์กรุ๊ป จำกัด ได้เชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษาและให้ทำการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว
      
       โดยวิธีการดำเนินงานมีการศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนาม และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียในเวทีแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง และการสัมมนาระดับกลุ่มจังหวัดอีก 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการประชุมสัมมนาทุกครั้งไปใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบของการจัดทำแผนแม่บทต่อไป
      
       ผศ.สุเทพกล่าวอีกว่า การจัดประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเวทีจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด ซึ่งข้อมูลจากผู้เข้าประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะทำงานใน การกำหนดกรอบของการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันต่อไป
      
       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นทางบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่อง เที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญจำนวน 5 แห่ง ซึ่งระบุว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้ขาว,แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง, แหล่งท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์ป่าบางแป-น้ำตกบางแปและศูนย์อนุรักษ์ชะนี และแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศิรินาถ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต
      
       แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 20 จุดเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาในรายละเอียดทั้งทางด้านจุดเด่น สภาพปัญหา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวต่อไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today