HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสรรเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เรียนฟรี! มีเงินเดือน! รับจำนวนจำกัด

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวถึงหลักสูตรปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า “คณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ต้องการผลิตนักวิชาการ  นักวิจัยที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เช่น  เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System,GIS) มีความรอบรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน  หลักสูตรปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันได้แก่  ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี  เช่น  Remote  Sensing  GIS  Nanotechnology และศาสตร์ด้านการจัดการ  โดยทางคณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหวังว่าบัณฑิตที่จบในสาขานี้จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่  มาช่วยในการวิจัยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้” รศ.ภูวดล  บุตรรัตน์  กล่าว

รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในครั้งนี้ว่า  “คณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ได้ตระหนักถึงเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ ทางคณะฯจึงได้กำหนดภารกิจการวิจัยไว้ 2 ด้าน คือด้าน

  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

สิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ผ่านมาการวิจัยคณะฯจะทำตามความถนัดของผู้วิจัย  หรือตามปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งในการวิจัยในแนวดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน  คณะฯ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการวิจัยของคณะฯ ใหม่ โดยกำหนดแนวทางในการทำวิจัยไว้อย่างชัดเจนคือ  ใช้ปัญหาเป็นที่ตั้งและในขณะเดียวกันทิศทางการวิจัยดังกล่าวจะต้องรองรับการผลิตบัณฑิต         ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯด้วย  ในปีการศึกษา 2554 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมไว้ 5 ด้านหรือ 5 ปัญหาหลักได้แก่  ปัญหาเรื่องน้ำ,ปัญหาด้านขยะ,ปัญหาเกี่ยวกับดิน, ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ และปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครเข้าเรียนได้  โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียนคนละ 350,000 บาท  โดยเงินจำนวนนี้จะเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท นาน 24 เดือน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการทำวิจัย  โดยคาดว่านักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี” รศ.ดร.พันธ์  กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการคือ  จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ได้           หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 มีนาคม – 29 เมษายน 2554  สอบสัมภาษณ์ในวันที่  4 พฤษภาคม 2554                    ณ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เปิดเรียนในวันที่  6 มิถุนายน 2554    ผู้สนใจสามารถสมัคร  ออนไลน์ได้ที่www.grad.psu.ac.th หรือสมัครด้วยตัวเองโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.grad.psu.ac.th/th/AdmisBook/apply_form.pdf   ส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานรับนักศึกษา    ตึก 5A  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7627-6104 และ 0-7627-6120  รับจำนวนจำกัด!!!

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today