HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

“สดศรี” เปิดพิธีอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการเลือกตั้งที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 เมษายน 2554 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) จำนวน 11 จังหวัด ยกเว้น จ.ยะลา นราธิวาสและปัตตานี

ซึ่งทางสำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 80 คน ทั้งนี้ในปี 2554 กำหนดจัดการอบรมทั่วประเทศจำนวน 5 รุ่น

นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับให้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรมแล้ว ยังได้บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการให้การศึกษา แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ซึ่งจากภารกิจตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยดำริของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับ สูงขึ้นในสำนักงานฯ และได้ดำเนินการศึกษาอบรมแล้ว 2 รุ่น โดยถือเป็นหลักสูตรอันเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะขยายผลการศึกษาอบรมในทำนองเดียวกันนี้มายัง ส่วนภูมิภาคต่างๆ และนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการ เมืองและการเลือกตั้งประจำปี 2554 ที่จัดขึ้น โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาอบรมเพียง 5 วัน จากหลักสูตรระดับสูงที่ใช้เวลาศึกษาอบรมรวมทั้งสิ้น 8 เดือน และคัดเลือกหัวข้อวิชาสำคัญไว้ทั้งสิ้น 10 วิชา 4 ส่วนความรู้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง มี 4 วิชา ได้แก่ รัฐธรรมนูญกับปฎิรูปการเมืองไทย บทบาทของพรรคการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จัดการเลือกตั้งอย่างไรให้สุจริตและเที่ยงธรรม ภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 การเสริมสร้างจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย มี 2 วิชา ได้แก่ มาตรฐานทางการเมืองและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ : หลักการกับข้อเท็จจริง และคอรัปชั่นกับปัญหาการเมืองไทย ส่วนที่ 3 ภาวะผู้นำ มี 2 วิชา ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ และผู้นำทางการเมืองไทยที่ควรเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนที่ 4 อันเป็นส่วนที่ว่าด้วยประเด็นร่วมสมัย มี 2 วิชา ได้แก่ การเมืองโฉมใหม่กับการยุติปัญหาการแบ่งฝ่ายในสังคมไทย และแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

นายกฤช กล่าวด้วยว่า ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องระบบ การเมือง การปกครอง ระบบพรรคการเมือง และการเลือกตั้งของไทย และสามารถเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของการเป็นผู้นำทางการเมืองยุคใหม่ รวมทั้งจะช่วยในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองและการ เลือกตั้งสืบไป

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today