HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

ภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต เพื่อทบทวนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ปี 2554 ตามข้อเสนอขององค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท) ที่เรียกร้องขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มอีก 13% ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 เท่ากันทั่วประเทศ เนื่องจากลูกจ้างได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต่อการครองชีพมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่รัฐบาลรักษาการในขณะนี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 30มิถุนายน 2554 ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

จากการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อมูลใน 3 กลุ่มหลักเกณฑ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง ได้แก่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ราคาของสินค้า และบริการ มาตรฐานการครองชีพ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ของประเทศและจังหวัด สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและจังหวัด

ภายหลังการประชุม นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ในฐานะฝ่ายเลขานุการเปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดภูเก็ต รายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต (Consumer Price Index of Province : CPI-P) ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 โดยสรุป ซึ่งการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มีรายการสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณ จำนวน 417 รายการ สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 256 รายการ ครอบคลุมสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ต โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ประกอบโดยรอบคอบแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการค่า จ้างต่อไป สำหรับการพิจารณาว่าจังหวัดภูเก็ตจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง นายสุทธิพงศ์ กล่าวในที่สุด

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today