HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

แต่งตั้งพระครูเมตตาภิรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร

พระอุโบสถวัดมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีแต่งตั้งพระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม อ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานในพิธี มีนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการเกี่ยวข้อง คณะสงฆ์ และประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงว่า พระอารามหลวงหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ทรงสร้าง หรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์ แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมถึงวัดที่ประชาชนสร้าง หรือปฏิสังขรณ์แล้วทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง แต่เดิมเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงว่างลง พระมหากษัตริย์จะทรงพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส แม้วัดราษฎร์บางวัดก็ทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง ในยุคปัจจุบันการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จะเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับชั้น เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากมหาเถรสมาคม และนำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามโบราณราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระ บัญชาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องจัดรถยนต์หลวง เรือยนต์หลวง หรือพาหนะอื่นที่เป็นของหลวงแล้วแต่กรณี เพื่อัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช จัดเป็นขบวนนำไปส่งถึงวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แล้วดำเนินการตามวิธีการดังที่ได้ปรากฏอยู่ในขณะนี้

นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ กล่าวอีกว่า ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ได้ว่างลง เนื่องจากพระคีรีรัฐธรรมคณี เจ้าอาวาสรูปเดิมได้ถึงแก่มรณภาพ พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ จึงได้เสนอขอแต่งตั้งพระครูเมตตาภิรม(วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ได้ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 29 และ ข้อ 31 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนใต้ และมหาเถรสมาคมได้ลงมติอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 29/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำพระบัญชาฯ นำขึ้นกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆร ได้ลงนามในพระบัญชาแต่งตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับพระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ภูเก็ต อายุ 65 พรรษา 43 วิทยฐานะ ประโยค 1-2 น.ธ.เอก

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today