HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

แรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 “แรงงานสดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

    นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ความเจริญ รุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกๆ ปี ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งบางประเทศเรียกว่า วันนี้ว่า วันกรรมกรสากล หรือวันเมย์เดย์ โดยกำหนดชึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง จริงจังจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด

นอก จากนี้ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาที่ทั่วโลกวันวิตกเป็นอย่างมาก นั้นก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังขาดแคลน อันเนื่องมาจากขาดการตระหนักรู้ในการป้องกัน รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกที่มีคุณค่า จึงมีผู้คนเข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพ และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตขึ้นทุกปี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายไปพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจ         

ด้านนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและ ยั่งยืนส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายด้านองค์กรแรงงานในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการในครั้งนี้ จำนวน 200,000 บาท

อย่างไรก็ตามนายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีผ่านนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 6 ข้อ ดังนี้ 1.ให้ รัฐควบคุมราคาสินค้า อุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันของผู้ใช้แรงงาน ไม่ให้ปรับราคาสูงขึ้น เกินกว่าต้นทุนที่แท้จริง 2. ให้รัฐเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 3. ให้รัฐเร่งส่งเสริมทักษะขีดความสามารถในการทำงานและส่งเสริมให้การสอนภาษาต่างประเทศให้กับลูกจ้างและประชาชนทั่วไป 4. ให้จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ 5. ให้รัฐเร่งทำงานในเชิงรุก แผนรับมือแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่กระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว และ6. ให้รัฐบาลเร่ง รับรอง อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today