HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Phuket Local News

4 หน่วยงานภาครัฐ-ท้องถิ่นลงนามโครงการห้องศูนย์เรียนรู้ด้านท่องเที่ยวฯ

4 หน่วยงานภาครัฐ-ท้องถิ่น ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมวิถีชีวิตชุมชนชาวบางเหนียวไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

วันที่ 16 พ.ย. เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางวิสา จรัลชววนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต และนายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมลงพิธีลงนามดังกล่าว และมีฝ่ายบริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และฝ่ายบริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       
       น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่เยาวชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่จะได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
       
       โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยการระดมความร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์การเรียนด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และตัวตนของชุมชนบางเหนียวที่ก่อตั้งมากว่าร้อยปี มีประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ และนับวันย่อมสูญหายไป หากลูกหลานในชุมชนไม่ร่วมใจกันอนุรักษ์ให้ดำรงสืบไป
       
       ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวนี้จึงต้องมีการบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไปเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชนแห่งนี้
       
       โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นในโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และแสดงถึงวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนบางเหนียว และความเป็นท้องถิ่นภูเก็ต เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ และเรื่องราวในชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนบางเหนียวให้บุคคลรุ่งหลังได้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต และเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแก่จังหวัดภูเก็ต และสร้างงานอาชีพบริการแก่นักเรียน และคนในชุมชน
       
       โดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 3.3 ล้านบาท ในการก่อสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ และโครงการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ไปจนสิ้นสุดโครงการ (พ.ศ.2555-2557)
       
       ด้านนางวิสา จรัลชววนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กล่าวเสริมว่า ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ นั้น ทางโรงเรียนได้กำหนดหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยการมุ่งพัฒนาเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้มีความรู้ และเป็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูเก็ต และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปในอนาคต โดยได้กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

       ข่าวอื่น ๆ

10-06-2013 ภูเก็ตอ่วม! พายุฝนทำน้ำท่วมหลายจุด ทั้งหาดป่าตอง-ซอยบางลา
07-06-2013 2 เฒ่าเจรจาหนี้ไม่ลงตัว ควักมีดแทงดับคู่ ต่อหน้า ผจก.แบงก์
03-06-2013 รับน้องใหม่มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ตวุ่น! หามนักศึกษา 20 รายส่งโรงพยาบาล
13-05-2013 เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
11-03-2013 ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปเจ๋งได้รับเลือกทำมงกุฎ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
Play
C&N Resort and Spa
SME Package
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today