HOTEL SEARCH
   PROPERTIES SEARCH
 
   DIRECTORY
 Accomodation
 Entertainment
 Property & Construction
 Recreation
 Service & Business
 Shopping Paradise
 Travel Agent
 
 
Search WWW phukettoday.com   
Powered By   
Visitor Guide :

you are here: home Entertainment Movie's Today

King Naresuan

ประเภท : Drama Documentary  
นักแสดงนำ : วันชนะ สวัสดี
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
 
วันที่เข้าฉาย : 18/1/07  
กำกับโดย : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล  
รายละเอียด : พุทธศักราช 2016 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับ ได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยา อันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาของสมเด็จพระเนเรศวรหรือพระองค์ดำ ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตรายและจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยา ทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ช้างสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศาวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกัน ประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบ ในตำราพิชัยสงครามเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรร่วมโดยเสด็จมากับทัพหงสาแต่หาได้ตามพระเจ้าบุเรงนองลงมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทรงประทับอยู่เพียงเมืองพิษณุโลก มีเพียงสมเด็จพระมหาธรรมราชาโดยเสด็จกษัตริย์หงสามาล้อมกรุงด้วยตั้งพระทัยจะเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระมหินทร์ยอมสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนอง เพราะเล็งเห็นว่าอยุธยายากจะต่อรบเอาชัยทัพพม่ารามัญ ซึ่งมีกำลังไพร่พลเหนือกว่าได้ หากขัดขืนต่อรบจะได้ยากแก่สมณชีพราหมณ์อาณษาประชาราษฎร์ ศึกครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวชมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง พุทธศักราช 2112 มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน 9 แรม 11 ค่ำ กรุงศรีอยุธยา ก็เสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ข้างสมเด็จพระนเรศวรซึ่งประทับอยู่ยั้งยังนครพิษณุโลกแต่ต้นศึก หาได้ทรงเห็นงามหรือคิด ครั่นคร้ามอ่อนน้อมต่อหงสา ถึงจะทรงรู้ซึ้งว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดามิได้คิดคดเป็นกบฎต่อแผ่นดิน แต่ก็หาได้เห็นด้วยกับการอ่อนข้อสวามิถักดิ์พม่ารามัญ น้ำพระทัยอันมั่นคงเด็ดเดี่ยวนั้น ถึงแม้จะมิได้แพร่งพรายถึงพระกรรณพระเจ้าบุเรงนอง แต่ก็ประจักษ์อยู่ในหมู่ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้รักและหวงแหนในเอกราชของแผ่นดิน จึงพากันนิยมในน้ำพระทัย แลพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแต่นั้นมา ครั้นเสด็จศึกอยุธยาพุทธศักราช 2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงถวายพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางสมเด็จพระนเรศวร แก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง แลขอตัวสมเด็จพระนเรศวรไว้ช่วยราชการข้างอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรจึงประทับยั้งอยู่ยังเมืองพิษณุโลกสืบต่อมา ปีพุทธศักราช 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากสมเด็จพระมหินทร์ ก็โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ครองเมืองพิษณุโลก เป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง เหตุการณ์ข้างพม่า หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรง ได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อและได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชแห่งราชอาณาจักรหงสาวดี เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในการปกครองของพระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ใหม่ มิได้วางพระทัยในสมเด็จพรเนเรศวร และสมเด้จพระนเรศวรเองก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อน มิเพียงเท่านั้น สมเด้จพระนเรศวรได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฎครั่นคร้าม ดังคราวนำกลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีน จันตุและศึกเมืองคัง พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์และแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึก หมายจะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครง แต่พระมหาเถรคันฉ่องพระราชครูลอบนำแผนประทุษร้ายมาแจ้งให้ศิษย์รักได้รู้ความ สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธ์ไมตรีกับหงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้าม แม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร ซึ่งเป้นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงเปิดมหายุทธสงครามสั่งทัพเข้ารุกราน ราชอาณาจักรอยุธยาสืบแต่นั้นมา สมเด็จพระนเรศวรทรงตระหนักแต่เบื้องต้นว่า หงสาวดีกับอยุธยาจะกลับเป็นปัญจามิตรกัน อีกคำรบหลังสิ้นแผ่นดินพระเจ้าบุเรงนอง พระองค์จึงมิได้ทรงนอนพระทัย ทรงลอบทำนุบำรุงแกล้วทหาร สั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมรับศึกหงสามาแต่แรกเสด็จกลับอยุธยา ประจวบกับอยุธยามีศึกละแวกมาติดพัน จึงเป็นข้ออ้างให้พระองค์อาศัยเป็นเหตุสะสมกำลังบำรุงไพร่พล โดยมิเป็นที่สงสัยเคลือบแคลงของพม่ารามัญ ครั้นถึงเวลาที่พระเจ้านันทบุเรงเปิดยุทธนาการ สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงสามารถป้องกันพระนครรบชนะทัพหงสาซึ่งมีกำลังเหนือกว่าได้เป็นหลายครั้ง ซึ่งในศึกครั้งสำคัญๆ ก็ทรงนำทัพออกรบด้วยพระองค์เองจนถึงขึ้นตะลุมบอนกับนายทัพพม่า จนเป็นที่เลืองลืนในพระปรีชาสามารถไปทั่วแดนอุษาคเนย์ ปีพุทธศักราชย์ 2135 พระเจ้านันทบุเรง ทรงโปรดให้พระมหาอุปราชนำทัพพม่าเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่า 240,000 เข้าตีกรุงศรีอยุธยา นับว่าศึกครั้งนั้นรี้พลช้างพม่าที่ยกมามีจำนวนเหนือกว่าที่เคยยกมากระทำการในครั้งก่อนๆ สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพออกรับทัพพม่าถึงตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ทรงกระทำศึกขับเคี่ยวถึงกับได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนเป็นเหตุให้พระมหาอุปราชาเสียที่สิ้นพระชนม์ในกลางสมรภูมิ นับแต่นั้นเป็นต้นมา พม่าก็มิได้หาญกล้า นำทัพเข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยาอีกกว่าร้อยขวบปี และชัยชนะครั้งนั้นเป็นที่จดจำเล่าขานสืบต่อกันมาอีกชั่วกาลนาน  
       
       
     
Express Data
KSC Phuket
W Society
 
    Home | About Us | Contact Us | Advertise with Us | Order Form | Our Partner | Site Map
    Copyright © 1998-2006. Express Data Company. All rights reserved.
Express Data 
Phuket Today